ALGEMENE VOORWAARDEN

MAART 2021

Artikel 1 - Identiteit

Moor Webdesign
Drossaardstraat 4
5663 ER Geldrop

T: 0650628537
E: info@moor-webdesign.nl

KvK: 82756880
Rabobank: NL17 RABO 0367816377
BTW: NL003725857B66

Artikel 2 - Algemene bepalingen

2.1 Opdrachtgever is een persoon of (handelend namens een) bedrijf en gemachtigd is om overeenkomsten te sluiten met Moor Webdesign.

2.2 Opdrachtgever kan Moor Webdesign, in overeenstemming met de algemene voorwaarden, opdracht geven om een aan opdrachtgever gedane aanbieding(en), offerte(s) of overeenkomst(en) uit te laten voeren.

2.3 Deze algemene voorwaarden worden op alle samenwerkingen, aanbiedingen, offertes of overeenkomsten toegepast tussen opdrachtgever en Moor Webdesign.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing bij het sluiten van een overeenkomst met Moor Webdesign.

2.5 De rechtsgeldigheid van artikelen in deze algemene voorwaarden staan los van elkaar en kunnen niet aangetast worden door de (ver)nietig(baar)heid van bepaalde artikelen.

2.6 Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten van Moor Webdesign is het Nederlands recht van toepassing.

2.7 Moor Webdesign heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Artikel 3 - Offertes

3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Moor Webdesign komt in ieder geval officieel tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van een offerte van Moor Webdesign. De offerte dient aanvaard te worden via een e-mailbericht met daarin de offerte ondertekent (scan of foto van offerte) waarin opdrachtgever het geoffreerde accepteert van Moor Webdesign.

3.2 Offertes zijn geheel vrijblijvend. Door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden, veranderingen binnen de organisatie van Moor Webdesign of door extra wensen van de opdrachtgever, kunnen offertes wijzigen.

3.3 Moor Webdesign is slechts aan een opgestelde offerte gebonden indien de aanvrager binnen 14 dagen akkoord is gegaan zoals beschreven in artikel 3.1.

3.4 Typefouten en vergissingen in geleverde offertes zijn onder voorbehoud.

Artikel 4 - Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Moor Webdesign komt tot stand door acceptatie van een offerte, mits deze plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum.

4.2 Moor Webdesign voert enkel opdrachten uit die in de offerte staan beschreven. Extra opdrachten kunnen tegen meerprijs uitgevoerd worden na acceptatie van een nieuwe offerte of zoals in artikel 3.2 van deze voorwaarden beschreven staat.

4.3 Wanneer Moor Webdesign extra werkzaamheden zal moeten verrichten door een uitbreiding van de overeenkomst, te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van de benodigde hardware, software, materialen of gegevens, het herstellen van de website in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de overeenkomst om (noodgedwongen of op verzoek) begeleiden van medewerkers of leveranciers van de opdrachtgever, dan zal er op basis van deze extra werkzaamheden en op basis van een standaard uurloon van € 45,- worden doorberekend aan opdrachtgever.

4.4 De duur van de overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de diensten te leveren.

4.5 Overeenkomsten in de vorm van abonnementen tussen Moor Webdesign en opdrachtgever worden aangegaan voor minimaal 1 jaar en worden stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.

Artikel 5 - Ontbindingen

5.1 Opzegging van een abonnement kan na de periode van 1 jaar iedere 3 maanden en uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk worden opgezegd.

5.2 Wanneer opdrachtgever een overeenkomst eerder ontbindt, verplicht hij zichzelf om naast een schadevergoeding, het honorarium en alle gemaakte kosten in verband met de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Alle door Moor Webdesign genoemde of getoonde prijzen op offertes, website, e-mail, telefonisch, andere digitale contactmogelijkheden en facturen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld is.

6.2 Indien een prijs is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Moor Webdesign het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

6.3 Voor abonnementen geldt dat Moor Webdesign ieder jaar prijswijzigingen mag doorvoeren.

6.4 Moor Webdesign rekent een uurtarief van € 45,- voor extra geleverde diensten.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Na het realiseren en afronden van de in de overeenkomst omschreven opdrachten, is Moor Webdesign direct gemachtigd de vooraf overeengekomen bedragen te factureren. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na facturatiedatum te voldoen.

7.2 Wanneer de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden door opdrachtgever, zal Moor Webdesign een herinnering sturen. In deze herinnering wordt de mogelijkheid geboden om binnen 7 dagen na dagtekening alsnog het verschuldigde bedrag te betalen. Blijft een betaling binnen de 7 dagen uit, dan zal Moor Webdesign een aanmaning sturen waarin opdrachtgever nog eens de mogelijkheid krijgt om binnen 7 dagen na dagtekening het verschuldigde bedrag te betalen. Blijft een betaling alsnog uit, dan zal Moor Webdesign het dossier uitbesteden aan een derde partij. Alle bijkomende kosten voor het uitbesteden alsmede de wettelijk bepaalde rente aan Moor Webdesign zullen voor rekening van opdrachtgever zijn.

7.3 De door de opdrachtgever verschuldigde jaarlijkse abonnementskosten zullen door Moor Webdesign ieder jaar vooruit aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Op basis van de door de opdrachtgever bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op jaarlijkse basis door Moor Webdesign worden geïncasseerd.

7.4 Ingeval de opdrachtgever niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de klant gehouden de in dit artikel bedoelde jaarlijkse abonnementskosten telkens zelf uiterlijk op de datum van afsluiting van het abonnement per vooruitbetaling aan Moor Webdesign te voldoen.

Artikel 8 - Oplevering

8.1 Moor Webdesign levert alle projecten op binnen de afgesproken termijn vanaf het ontvangen van alle benodigde informatie en documenten, tenzij anders overeengekomen.

8.2 In het geval van een situatie waarin om welke reden dan ook een deadline of levertermijn niet gehaald dreigt te worden, zal Moor Webdesign dit tijdig kenbaar maken bij opdrachtgever om samen een oplossing te bedenken.

8.3 Moor Webdesign geeft opdrachtgever de mogelijkheid om na de eerste oplevering van een website in totaal twee correctierondes uit te laten voeren. Indien de aanpassingen vallen binnen de overeengekomen opdracht, zal Moor Webdesign de aanpassingen uitvoeren en een tweede en definitieve oplevering verrichten.

8.4 Na de laatste oplevering kunnen er geen wijzigingen meer doorgestuurd worden door opdrachtgever tenzij deze betaald zijn, vallen binnen een onderhoudspakket of vanwege garantie vervangen dienen te worden.

8.5 Alle wijzigingen die buiten de overeengekomen opdracht vallen, worden door Moor Webdesign tegen het normale uurtarief, met toestemming van opdrachtgever in rekening gebracht tenzij er een onderhoudsabonnement is afgesloten waar deze wijzigingen onder vallen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Enige aansprakelijkheid van Moor Webdesign voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen opdracht, onrechtmatige daad of anderszins door opdrachtgever, is uitgesloten.

9.2 Moor Webdesign is enkel aansprakelijk voor directe of indirecte schade geleden door opdrachtgever wanneer door middel van stukken blijkt dat de geleden schade een aantoonbaar gevolg is van opzet of grove schuld van Moor Webdesign.

9.3 Moor Webdesign is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voort is gekomen door het beëindigen van een overeenkomst. Wanneer er geen onderhoudscontract is afgesloten is Moor Webdesign niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan met wat de opdrachtgever aanpast en/of toevoegt op de website.

9.4 Wanneer geen onderhoudscontract is afgesloten is opdrachtgever zelf verantwoordelijk van het technisch up-to-date houden van de website. Opdrachtgever moet zelf regelmatig de website updaten om de website draaiende te houden. Wanneer opdrachtgever hierin verzaakt kan Moor Webdesign hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

9.5 Moor Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extern toegevoegde inhoud, toegevoegd schadelijke inhoud, of voor zonder overeenstemming met Moor Webdesign doen van aanpassingen aan het door Moor Webdesign geleverde product.

9.6
Moor Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in software van derden.

9.7 Moor Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook door toedoen van Hackers, Cybercriminelen of andere onwelwillende. Ook niet wanneer opdrachtgever een website onderhoudscontract heeft bij Moor Webdesign.

9.8 Indien opdrachtgever zijn website elders host dan bij Moor Webdesign, dient opdrachtgever toegang te verlenen tot de server.

Artikel 10 - Onderhoud

10.1 Opdrachtgever kan na oplevering van een overeengekomen opdracht aanpassingen uit laten voeren door Moor Webdesign. Alle aanpassingen na opleveringen worden beschouwd als meerwerk en daarmee onderhoud. Hiermee is Moor Webdesign gerechtigd de kosten die gepaard zijn met het uitvoeren van de werkzaamheden door te bereken aan opdrachtgever.

10.2 Moor Webdesign levert onderhoudspakketten in abonnementsvorm van één jaar welke stilzwijgend wordt verlengd per jaar en per jaar opzegbaar is. Onder een onderhoudspakket vallen de volgende werkzaamheden:

  • Wijzigingen of toevoegen teksten aan bestaande pagina’s
  • Wijzigingen of toevoegen afbeeldingen aan bestaande pagina’s
  • Wijzigingen van contactformulieren


10.3
Indien opdrachtgever met Moor Webdesign een overeenkomst heeft voor onderhoudswerkzaamheden, zal Moor Webdesign zich zolang de overeenkomst duurt, inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden en back-ups van de website te maken.

Artikel 11 - Domeinnaam en Hosting

11.1 Moor Webdesign vraagt met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever in naam van opdrachtgever een domeinnaam aan bij een registrerende instantie zoals Cloud86. De toekenning hiervan is afhankelijk van de registrerende instantie. Moor Webdesign is slechts een bemiddelaar in deze en kan daardoor geen garantie afgeven voor een toekenning.

11.2 Moor Webdesign stelt per opdrachtgever een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte die opdrachtgever per maand mag gebruiken. Het standaard limiet per opdracht is 50 GB.

11.3 Moor Webdesign stelt per opdrachtgever een maximum aan de hoeveelheid bezoeken die de website per maand kan toelaten. Het standaard limiet per opdracht is 10.000 bezoeken.

11.4 Moor Webdesign is niet verplicht tot het hosten op een dedicated server. Opdrachtgever geeft Moor Webdesign de vrijheid om zelf een keuze te maken voor de manier waarop zij hosten tenzij anders overeengekomen.

11.5 Moor Webdesign heeft het recht hosting op haar infrastructuur te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 12 - Beëindiging

12.1 In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.

12.2 Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Moor Webdesign gerechtigd om alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Dit wordt gedaan na 1 maand na ontbinding.

12.3 Het wissen van voor opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op ‘delete’ wordt gedrukt in een (standaard)besturingssysteem.

GELUKT!

Het formulier is succesvol verzonden. We zullen je zo snel mogelijk een offerte toesturen.